สอบ sat รับรองผล     เรียน sat เจาะลึก    new-estima2016    new-panamera
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8     %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2   

SME Start Up

SME Startup เริ่มต้น ธุรกิจ อย่างไร

ในยุค Thailand 4.0 เทคโนโลยี่ คือ สิ่งสำคัญ หาก เรานำมาใช้ ได้อย่างเหมาะสม

เราจะได้ รับ ประโยชน์มากมาย คือ

ลดเวลาในการทำงาน

ลดต้นทุน การผลิต ลดต้นทุน การจัดการ

ลดแค่ 2 อย่างนี้ ก็ทำให้ เรา นำหน้าคู่แข่งได้ อย่างง่ายง่าย แล้ว โดยใช้ tools สองอย่างนี้ คือ

ระบบจัดการร้านอาหาร หรือ ระบบ POS

ระบบจัดการ โครงงาน